SCE RESULT

 

SCE RESULT પ્રાથમિક શળાના શિક્ષકોએ પરીક્ષાને લગતા નિભાવવાના થતા પત્રકો(જેવા કે પરિણામપત્રક તથા પ્રગતિપત્રક) માટેનો પોગ્રામ છે.જેમાં બાળકોના માર્કની એંટી પાડવાથી પ્રગતિપત્રક આપોઆપ તૈયાર થઇ જાય છે.ભુલ થવાની શક્યતા બિલકુલ રહેતી નથી અને કોમ્પ્યુટરનું સામાન્ય જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિ પણ સરળતાથી આ સોફટવેરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ઉપયોગની રીત
૧.માર્ક લખી સેવ કરવું અને પરિણામપત્રક તથા પ્રગતિપત્રક પ્રિંટ કરવા.

Download

HOME

6 thoughts on “SCE RESULT”

  1. પ્રાથમિક શાળાના શીક્ષકોનું કામનું ભારણ ઓછુ કરવાનો ખુબ જ સરસ પ્રયાસ…. ખુબ ખુબ અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s