શ્રેણીઓ
Uncategorized

SMC રોજમેળ અપડેટ

મિત્રો.. SMC રોજમેળમાં નીચે મુજબના અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે.
૧. સંકલિત પત્રક (પરિશિષ્ઠ 12) નો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે જે ત્રણ ત્રણ માસના બ્લોકમાં તેમજ વાર્ષિક એમ બન્ને રીતે પ્રિન્ટ કરી શકાશે.
૨.ખાતાવહીમાં રો.પા.નં. અનેે રોજમેેેેેેળમાં ખા.પા.નંં. ઉમેરવામાંંઆવ્યા છે જેેેેેથી હવે ઉપરોક્ત નમ્બર મેેેેેેેેન્યુલી ટાઇપ કરવાના રહેશે નહિ.

Download : Shivani Accounting Solution from menu page

Vijay Patel દ્વારા

Primary Teacher

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s