પૈસાની તસવીરો

મિત્રો..

ઇમેજ, સેલ્ફી, ફોટોગ્રાફ અને વોટસએપના આ યુગમાં પૈસાનો હિસાબ પણ તસવીરોથી રાખીએ તો કેવું ?

અનુભવ કરવા ડાઉનલોડ કરો.

પૈસાની તસવીરો

Author: Vijay Patel

Primary Teacher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s